Hytaý öndürijisi göni lukmançylyk stetoskopyny anyklaýyş ýeňil stetoskoplar goňur stetoskopy satýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri:
Zhejiang, Hytaý
Marka ady:
ningbochaosheng
Model belgisi:
CS-C004
Güýç çeşmesi:
Gollanma
Kepillik:
3 ýyl, Garnituralar
Satuwdan soňky hyzmat:
Onlaýn tehniki goldaw
Material:
Metal
Ýaramlylyk möhleti:
3 ýyl
Hil kepilnamasy:
ce
Gurallaryň klassifikasiýasy:
I synp
Howpsuzlyk standarty:
MOL
Şahadatnama:
CE ISO
Önümiň ady:
Mintti ISteso Sanly Stetoskop
Reňk:
Gül altyn
Arza:
Öý hassahanasy
Ady:
Poslamaýan bäsdeşlik düwünçegiň stetoskopy
MOQ:
1 sany
Logotip:
Müşderiniň islegleri
Görnüşi:
Saglyk diagnozy
Ulanylyşy:
Hünär synagy
Spesifikasiýa
Gelip çykan ýeri
Hytaý
Marka ady
Stetoskop
Önümiň beýany


Kompaniýanyň tertibiNingbo Chaosheng Import and Export Co., Ltd. Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäheriniň Zhenhai etrabynda ýerleşýär.Esasan lukmançylyk enjamlary we fizioterapiýa enjamlary bilen iş salyşýan we ikinji derejeli lukmançylyk enjamlarynyň iş ygtyýarnamasy bolan kompaniýa.Önümlerimiz, lukmançylyk kömegi, öý hyzmaty, garrylar öýi ýaly baý.Hil, howpsuzlyk we amatlylyk ösüş düşünjesine eýerýäris.Müşderilere gözleg we önümçilik, önümçilik we satuw hyzmatlaryny hödürleýäris.Chaosheng, reabilitasiýa tehnologiýasy, lukmançylyk barlagy, mehaniki dizaýn, önüm dizaýny we beýleki pudaklarda işleýän gowy taýýarlanan tehniki zehinleriň toparyny bir ýere jemleýär.Häzirki wagtda bizde 28 sany gowy taýýarlanan zehin bar. Bäsdeşlik bahasyna we birinji derejeli hyzmatlara, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýokary tehnologiýaly we ýokary hilli önümleri hödürlemek bilen, ýeňiş gazanmak üçin müşderilerimiz bilen elleşmäge taýýardyrys hyzmatdaşlygymyzy dowam etdireris we aladalaryňyzy çözmek üçin iň oňat önümler we satuwdan soň ajaýyp hyzmat bermäge çalyşarys.


Şahadatnamalar

Müşderi suratlaryGaplamak we eltip bermekHarytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlary berler.
Sorag-jogap
1. Sargyt nädip goýup bilerin?
Sargyt üçin satyjylarymyzyň islendigi bilen habarlaşyp bilersiňiz.Talaplaryňyzyň jikme-jikliklerini mümkin boldugyça aýdyň bermegiňizi haýyş edýäris.Şeýlelik bilen biz
teklibi ilkinji gezek iberip biler.Taslamalaşdyrmak ýa-da has giňişleýin pikir alyşmak üçin Skype, TradeManger bilen habarlaşmak has gowudyr
ýa-da haýsydyr bir gijikdirilen ýagdaýynda Whats App ýa-da başga dessine usullar.
2. Bahany haçan alyp bilerin?
Adatça, gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.
3. Biziň üçin dizaýny edip bilersiňizmi?
Hawa.Sowgat gutusynyň dizaýnynda we önümçiliginde baý tejribä eýe bolan hünärmen toparymyz bar.Diňe pikirleriňizi bize aýdyň we ederis
pikirleriňizi kämil gutulara geçirmäge kömek ediň.
4. Nusgany näçe wagt garaşyp bilerin?
Nusga tölegini töläniňizden we tassyklanan faýllary ibereniňizden soň, nusgalar 1-3 günüň içinde gowşurylar.Nusgalar bolar
gyssagly ýagdaýda size iberilýär we 3-5 günden soň gelýär.
5. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?
Dogrymy aýtsam, sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Elmydama umumy tertibe esaslanýan 25-28 gün.
6. Getirmegiň şertleri näme?
EXW, FOB, CFR, CIF we ş.m. kabul edýäris, siziň üçin iň amatly ýa-da tygşytly birini saýlap bilersiňiz.
7. Töleg usuly näme?
Synag buýrugy üçin TT ýa-da Wester Union.


  • Öňki:
  • Indiki: