Habarlar

 • Şekerde üns bermeli birnäçe umumy meseleler

  1. Näme üçin şeker ölçeýji bilen ölçelýän ganyň şeker derejesi hassahananyň ölçenen netijesinden tapawutlanýar Ganyň şeker derejesi köplenç wagtyň geçmegi bilen üýtgeýär we ganyň nusgasynyň nirä alnandygyna görä üýtgäp bilýär.Ölçemegiň wagty başga.Sabyrdan soňam ...
  Koprak oka
 • Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň işleýiş ädimleri

  1. Ganyň glýukoza ölçeýjisini, lanketany, gan ýygnamak iňňesini çykaryň we kagyz çelekini barlaň we arassa stoluň üstünde goýuň.Päsgelçilikleriň öňüni almak üçin telewizor, jübi telefonlary, mikrotolkun peçleri we ş.m. ýaly elektron enjamlary bolmaly däldir....
  Koprak oka
 • Operasiýa proseduralary we umumy bl

  1. Ganyň glýukoza ölçeýjisiniň we synag zolagynyň bir öndürijidigini ýa-da kodlaryň birmeňzeşdigini tassyklaň.2. Ganyň glýukoza ölçeg enjamynyň işleýiş görkezmeleri we ätiýaçlyk çäreleri bilen tanyşyň.3. Köplenç ulanylýan gan ýygnamak sahypasy i ...
  Koprak oka
 • Gan glýukoza ölçegleriniň geljekki ugurlary

  1. Gan glýukoza ölçeg senagatyna syn Hytaýyň süýji keseline gözegçilik edýän lukmançylyk enjamlary bazarynyň ösüşi dünýä ösüş derejesinden pes we häzirki wagtda çalt depginde.Süýji keseline gözegçilik edýän lukmançylyk enjamlary ganly glýukoza mo ...
  Koprak oka
 • Ganly glýukoza ölçeg ukyplaryny paýlaşmak

  1. Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň takyklygy, bir wagtyň özünde wenoz gan çekişiniň synag bahasyna meňzeş ganyň glýukoza ölçeýjisini saýlamaga synanyşyň, ýogsam keseli gijikdirmek betbagtçylygy bolar.Ganyň glýukoza ölçeginiň ýalňyşlygyny ab ...
  Koprak oka
 • Hünärmen

  3MLittmann stetoskopyny tapawutlandyrýan zat şu.Her Littmann stetoskopy, öňdebaryjy marka innowasiýa, in engineeringenerçilik, premium materiallar, takyk önümçilik we beýleki markalar bilen deňeşdirilmedik ýokary hilli yzygiderliligi üpjün edýär.Içerki synagymyz t ...
  Koprak oka
 • Stetoskopyň ösüşiniň taryhy

  Hemme zat kagyz turbalaryndan gelip çykýar.Häzirki zaman stetoskopy: 200 ýyllyk taryh.Dünýädäki ilkinji stetoskop 1816-njy ýylda, fransuz lukmany Rene Laennek hassanyň döşünden gulaga uzyn togalanan kagyz turbasy arkaly süzülende dünýä indi.“Laennec” -iň nädip oýlap tapandygyny ...
  Koprak oka