Ganly glýukoza ölçeg ukyplaryny paýlaşmak

1. Ganyň glýukoza ölçeginiň takyklygy
Bir wagtyň özünde wena gan çekişiniň synag bahasyna meňzeş ganyň glýukoza ölçeýjisini saýlamaga synanyşyň, ýogsam keseli gijikdirmek betbagtçylygy ýüze çykar.Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň ýalňyşlygyny takmynan 15% dolandyryp bolýar.Umuman alanyňda, glýukometrler wena plazmasy üçin laboratoriýa synaglaryndan 10% pes barmagyň ganyň netijelerini barlaýarlar.

2. Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň işlemeginiň amatlylygy
Orta ýaşly we garry dostlar üçin, işlemek üçin aňsat ganly glýukoza ölçeýjisini saýlamak isleseňiz, ganyň glýukoza ölçeginiň köp çylşyrymly funksiýalary sizi özüne çekmeli däldir, ýöne ganyň glýukoza ölçeýjisini saýlamak iň gowusydyr. ganyň şekeriniň üýtgemegine has gowy düşünmek üçin funksional saklaýyş funksiýasy.

3. Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň işleýşi
Mysal üçin, lancet ulanmaga amatlymy, näçe gan gerek, ganyň glýukoza ölçeginiň okalýan wagty, ekranyň ululygy we bahasynyň aýdyňlygy, batareýany çalyşmak aňsatmy, ululygy enjamyň ýerlikli we ş.m.

4. Ganyň glýukoza ölçeginiň temperatura diapazony
Ganyň glýukoza hasaplaýjylarynyň köpüsinde temperatura diapazony kadalaşdyrylýar, şonuň üçin sarp edijiler ganyň glýukoza ölçeýjisini satyn alanyňyzda, saýlanan glyukoza hasaplaýjysynyň temperaturasynyň ýerli gurşawda kadaly işlemegini üpjün etmeli.

5. ünsi ulanyň
(1) Ony otag temperaturasynda saklamaga synanyşyň.
(2) Gurallary elektromagnit meýdanlaryň ýanynda goýmaň (jübi telefonlary, mikrotolkun peçleri we ş.m.).
(3) Gany ýygnamagyň göwrümi gaty köp ýa-da gaty az bolmaly däldir (esasanam fotokimiki ganyň glýukoza ölçeýjisi).

6. Ganyň glýukoza ölçeýjisi bilen gan nusgalaryny nädip ýygnamaly?
Elleri gowy ýuwuň we guradyň.Aýlanyşygy artdyrmak üçin barmaklaryňyzy gyzdyryň we massaage ediň.Ganyň barmaklaryňyzyň ujuna akmagy üçin eliňizi gysga wagtda aşak salyň.Gan ýygnaljak interfalangeal bogunyň ýokarsyna başam barmagy ulanyň, soňra bolsa barmaklaryňyzyň ujundaky derini deşmek üçin karz ruçkasyny ulanyň.Dokma suwuklygyny ganyň nusgasyna garyşdyrmazlyk we synag netijeleriniň gyşarmagyna sebäp bolmaz ýaly, deşilenden soň derini gysmaň.

7. Ulanylyşyny düzetmeli
Ganyň glýukoza ölçeýjisi ulanylandan soň kalibrlenmeli.Näsag hassahananyň şepagat uýasyndan ganyň glýukoza ölçeýjisini düzetmäge kömek etmegini ýa-da tehniki hyzmat barada soramak üçin wagtynda öndürijä ýüz tutmagy maslahat berilýär.Şeýle-de bolsa, has ösen gan glýukoza hasaplaýjylary, elektrokimiki usullary ulanmak bilen ganyň glýukoza hasaplaýjylarydyr, hapalanmak aňsat däl, şonuň üçin gowy goralsa, uzak wagtlap ulanylyp bilner.

8. Alkogolyň täsirini ölçemegiň täsiri gury däl
Barmaklaryny dezinfeksiýa etmek üçin alkogol ulanmaga öwrenişen hassalar üçin öýde gan şekerini ölçemek köplenç uly gyşarmalara sebäp bolýar.Alkogol dezinfeksiýa üçin ulanylýandygy sebäpli, alkogol gurak bolmadyk ýagdaýynda, alkogol gan damjalaryna garylyp, ölçenen gandaky glýukozanyň konsentrasiýasy peselýär, şonuň üçin ölçenen ganyň şeker bahasy pes bolýar.Mundan başga-da, ganyň glýukoza hasaplaýjylarynyň köpüsinde gan ýygnamak üçin belli bir talaplar bar.Ganyň mukdary aşa köp bolsa we gan siňdiriji pad doldursa, ölçenen baha ýokarydyr.Munuň tersine, bir damja gan ikinji damjany gysmak üçin ýeterlik bolmasa, ölçenen baha hem sowular.Şonuň üçin ganyň ýeterlik däldigine ýa-da aşa köp ganyň bardygyna garamazdan, ýalňyş netije bermezlik üçin synag täze synag zolagy bilen saklanmalydyr.

9. Synag zolaklarynyň saklanmagyna üns beriň
Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň şowsuzlygynyň ähtimallygy az, ýöne synag zolagy synag gurşawynyň temperaturasyna, çyglylygyna, himiki maddalaryna we ş.m. täsir eder, şonuň üçin synag zolagyny goramak gaty möhümdir.Çyglylygyň öňüni almak üçin ony gurak, salkyn, garaňky ýerde saklaň we ulanylandan soň berk ýapyň;synag zolaklary beýleki gaplarda däl-de, asyl gutuda saklanmalydyr.Synag zolagynyň synag meýdanyna barmaklaryňyz we ş.m. degmäň.

10. Ulanylmazdan ozal arassalaň
Gan şekerini barlanyňyzda köplenç daşky gurşawdaky tozan, süýümler, güneşler we ş.m. bilen hapalanýar.Hususan-da, synag wagtynda guralyň synag meýdany tötänleýin gan bilen hapalanýar, bu synag netijelerine täsir eder.Şonuň üçin ganyň glýukoza hasaplaýjylaryny yzygiderli barlamaly, arassalamaly we kalibrlemeli.Synag meýdançasyny arassalanyňyzda seresap boluň.Süpürilende alkogol ýa-da beýleki organiki erginleri ulanmaň, guralyň zaýalanmazlygy üçin süpürmek üçin pagta süpürgiçini ýa-da suwa batyrylan ýumşak mata ulanyp bilersiňiz.
Ganly glýukoza ölçeýjisini nähili ulanmalydygyny bilýän Çaosheng Medisina, iýmitleniş endiklerine üns bermekden başga-da, gany şekerli garrylaryň hem oňat tertip-düzgüni ösdürmelidigini we yzygiderli barlag üçin hassahana gitmelidigini ýatladýar.


Iş wagty: 16-2022-nji mart