Gan glýukoza ölçegleriniň geljekki ugurlary

1. Gan glýukoza ölçeg senagatyna syn
Hytaýda süýji keseline gözegçilik edýän lukmançylyk enjamlary bazarynyň ösüşi dünýä ösüş derejesinden pes we häzirki wagtda çalt depginde.Süýji keseline gözegçilik edýän lukmançylyk enjamlary gan glýukozasyna gözegçilik ulgamlaryna, üznüksiz gan glýukozasyna gözegçilik ulgamlaryna we beýleki enjamlara bölünýär.
Ganly glýukoza hasaplaýjy önümçilik zynjyrynyň ýokarky akymy, esasan, ganly glýukoza hasaplaýjy gaplaýyş materiallary, ýarymgeçirijiniň duýgur komponentleri, integral zynjyrlar, integral optiki zynjyrlar, optiki süýümler we beýleki ýokary tehnologiýaly bölekler, şeýle hem synag zolaklary we beýleki sarp edilýän materiallar ýaly çig maldyr;Senagat zynjyrynyň orta baglanyşygy gan glýukoza detektorlaryny öndürmek we satmak;senagat zynjyrynyň aşaky akymy, lukmançylyk synagyny we öý synagyny goşmak bilen amaly baglanyşykdyr.
Bazarda häzirki meşhur gan glýukozasyny kesgitlemek tehnologiýasy esasan bäşinji nesil elektrokimiki usullara esaslanýar, ýöne gan ýygnamak üçin akupunkturany talap edip, näsaglara agyry we ýokaşma howpuny döredýär.Tehnologiýanyň ösmegi bilen, ganly glýukoza hasaplaýjylaryň täze görnüşleri peýda boldy.Şeýle-de bolsa, bir tarapdan, ganly glýukoza hasaplaýjy önüm tehnologiýasynyň häzirki täze nesli entek ösen ugry ösdürmedi.Häzirki önümleriň hemmesi, bedeniň suwuklygyny anyklamak, optiki kesgitlemek (Raman spektroskopiýasy we infragyzyl spektroskopiýa), ultrases, geçirijilik we ýylylyk kuwwaty we ş.m. ýaly gytaklaýyn kesgitlemäni ulanýar. Usullar, gan glýukozasyny kesgitlemegiň takyklygy henizem deňeşdirip bolmaýar. tendensiýany kesgitlemek üçin ulanylýan bäşinji nesil ýetişen önümler hassalary bejergä we dermanlara ugrukdyryp bilmeýär;beýleki tarapdan, häzirki wagtda satylýan önümler gymmat we hassalar tarapyndan giňden kabul edilmegi kyn.
Süýji keseliniň ýaýramagy
Süýji keseliniň görnüşlerini 1-nji görnüşli süýji keseli, 2-nji görnüşli süýji we göwrelilik süýji keseline bölmek bolar, köpüsi 2-nji görnüşli süýji keseli.Maglumatlar 2019-njy ýylda Hytaýda 1-nji görnüşli süýji keseli bolan adamlaryň sanynyň 2,354 million, 2-nji görnüşli süýji keseliniň sanynyň 114 million, göwrelilik süýji keseli bilen kesellänleriň sanynyň 2,236 milliondygyny görkezýär.
meniň ýurdum dünýäde süýji keseli bilen kesellänleriň sany iň köp bolan ýurt.Çalt şäherleşme, sagdyn iýmitlenme we barha köp oturýan durmuş ýörelgesiniň täsiri bilen soňky ýyllarda global semizlik meselesi ýüze çykdy, netijede süýji keseliniň köpelmegi we ýurduň süýji keseli bazarynyň gerimi hem ösmegini dowam etdirdi.2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli ýurduň süýji keseli senagaty bazary Bu masştab 47 milliard ýuandan 63,2 milliard ýuana çenli ýokarlandy we ýylda 7,7 göterim ösüş gazandy.
3. Ganyň glýukoza hasaplaýyş pudagynyň ýagdaýynyň derňewi
Ganyň glýukoza ölçegleriniň aralaşmagy we meniň ýurdumda synag zolaklarynyň ortaça ulanylyşy ösen ýurtlardan we dünýädäki ortaça derejeden pesdir.Hasaplamalara görä, meniň ýurdumdaky ganly glýukoza metrleriniň häzirki aralaşmagy bary-ýogy 25% töweregi, bu dünýädäki ortaça 60% -den we ösen ýurtlarda 90% -den has pesdir;Degişli görkezmeler bilen maslahat berilýän bahanyň üçden bir bölegi ösen ýurtlaryňkydan ep-esli pesdir.
4. Ganyň glýukoza hasaplaýyş pudagynda giriş päsgelçilikleriniň derňewi
Tehnologiýanyň we kapitalyň goşa päsgelçilikleri täze goşunlaryň bazara girmegini çäklendirýär.Ganly glýukoza hasaplaýyş pudagynyň häzirki bazary "az gatnaşyjy we ýokary konsentrasiýa" aýratynlyklaryna eýedir.


Iş wagty: 16-2022-nji mart