Operasiýa proseduralary we umumy bl

1. Ganyň glýukoza ölçeýjisiniň we synag zolagynyň bir öndürijidigini ýa-da kodlaryň birmeňzeşdigini tassyklaň.
2. Ganyň glýukoza ölçeg enjamynyň işleýiş görkezmeleri we ätiýaçlyk çäreleri bilen tanyşyň.
3. Köplenç ulanylýan gan ýygnaýan ýer, orta barmagyň ýa-da ýüzük barmagynyň pulpasydyr
4. Dezinfeksiýa üçin alkogol ulanyň.Alkogol doly gurandan soň gan ýygnalyp bilner.Dezinfeksiýa üçin ýod ýa-da ýod ulanmaň.
5. Dürli näsaglaryň ganyň suwuklygyny synlamaga üns beriň.Gyş aýlarynda, gan sorýan ýeriň ýeterlik gan sorujy mukdaryny üpjün etmek üçin barmaklaryňyzy ýaşap bilersiňiz.
6. Dokuma suwuklygynyň syzmazlygy we ganyň şekeriniň netijelerine täsir etmegi üçin gan ýygnamak wagtynda ýarany aşa gysmaň.

Üns berilmeli iki mesele
1. Ganyň glýukoza ölçeg synag zolagynyň möhleti gutarmy?
2. Gandaky glýukoza ölçeýjiniň daşky gurşawyň hapalanmagy ýa-da ýokdugy
3. Synag zolagy dogry saklanýarmy ýa-da synag zolagynyň temperaturasynyň, çyglylygynyň, himiki maddalarynyň we ş.m. täsiriniň öňüni almak üçin synag zolagynyň ýaramazlaşmagy sebäpli käbir ýalňyşlyklar ýüze çykýar.
4. Synag geçirilende näsag ilki bilen görkezmeleri jikme-jik okamaly we ganyň glýukoza ölçeg enjamynyň işleýiş usulyna dogry düşünmeli.
5. Synag wagtynda gan ýygnamak ýeterlik bolmasa, synag şowsuz bolar ýa-da ölçenen netije pes bolar.
6. Aşakdaky ýagdaýlarda ganyň glýukoza ölçeýjisi wagtynda kalibrlenmeli


Iş wagty: 16-2022-nji mart