Ganyň glýukoza hasaplaýjysynyň işleýiş ädimleri

1. Ganyň glýukoza ölçeýjisini, lanketany, gan ýygnamak iňňesini çykaryň we kagyz çelekini barlaň we arassa stoluň üstünde goýuň.Päsgelçilikleriň öňüni almak üçin telewizor, jübi telefonlary, mikrotolkun peçleri we ş.m. ýaly elektron enjamlary bolmaly däldir.

asva

2. Elleriňizi ýuwanyňyzdan ýa-da ýyly suw bilen dezinfeksiýa edeniňizden soň, synagdan ozal doly arassalanýança garaşmaly.

3. Karz ruçkasyny çykaryň we lankany guruň.Çuňlugyň derejesi üçin, san näçe az bolsa, şonça-da pes deşilmegine üns beriň.Lancet çeşmesini dişli çekiň.Ilkinji gezek ulananyňyzda ilki bilen orta dişli sazlap bilersiňiz, soňra çuňlugyny hakyky ýagdaýa görä sazlap bilersiňiz.

svavsv

4. Synag kagyzy çelekini açyň we synag kagyzyny çykaryň, çelegi çykandan soň derrew ýapmaga üns beriň we uzak wagtlap howany açmaň.

svawqv

5. Synag zolagyny ganyň glýukoza hasaplaýjysyna salyň.Synag zolagyny almak we salmak prosesinde barmaklaryňyz gan sorýan porty we wilkany gysyp bilmez.Barmagyňyzyň temperaturasy netijä täsir eder.

6. Gan şekerini barlamak zolagy kod talaplaryny düzetmeli bolsa, ganyň glýukoza ölçeýjisiniň görkezýän kody synag zolagynyň koduna laýyk gelmelidir we netijesi biri-birine gabat gelmese nädogry bolar.

asvqvqvw

Iş wagty: 16-2022-nji mart