Şekerde üns bermeli birnäçe umumy meseleler

1. Näme üçin şeker ölçeýji bilen ölçelýän gandaky şeker derejesi hassahananyň ölçenen netijesinden tapawutlanýar

Ganyň şeker derejesi köplenç wagtyň geçmegi bilen üýtgeýär we ganyň nusgasynyň nirä alnandygyna baglylykda üýtgäp biler.
Ölçemegiň wagty başga.
Näsag hassahanadan gan şekerini barlamakdan ýaňy öýüne gaýdyp geleninden soňam, öýde ölçenen ganyň şeker bahasynyň hassahanada ölçenen şeker bahasyndan tapawutlydygy anyklandy.Munuň sebäbi, bedeniň işjeňligi bilen bedeniň şekerini iýmeli.Nahardan soň iýilen gan şekeri, sarp edilen gan şekerini doldurmak üçin gana girer.
dürli nusga alma nokatlary
Heartürek arteriýalar arkaly kapilýara berilýär.Gan, bedeniň dürli dokumalaryna gan şekerini goşmak bilen ýokumly maddalar bilen üpjün edilenden soň, damarlar arkaly ýürege gaýdyp gelýär.Ganyň glýukoza synag zolaklaryny ulananyňyzda, ulanylýan nusga alnan ýer barmaklaryň kapilýarlarydyr.Beýleki tarapdan kapilýallarda ganyň şekeriniň azalmagy bilen ganyň bir bölegi bar.Netijede, hassahanada goluň gan nusgalaryny ulanyp ölçenýän ganly glýukoza bahalary, barmaklaryň ujundan gan nusgalaryny ulanyp ölçelýän gan glýukoza bahalaryndan tapawutlanar.

2 Ganyň şeker derejesi, ölçelişine baglylykda üýtgeýärmi?
Hawa, üýtgeýär.Aşakdaky ýagdaýlarda, ölçeg usulynyň tapawudy ölçeg netijelerine täsir edip biler (nädogry netijeler).
2.1 Gan çekilende, ganyň glýukoza barlag zolagy "ses" sesinden öň gandan aýrylsa, ölçeg netijesine täsir eder.
2.2 Ganyň glýukoza synag zolagyny ganyň çyzuw prosesinde "ses" eşidilenden soň uzak wagtlap gan bilen saklamak, ölçeg netijelerine hem täsir eder.

3. Gan çekilenden soň ölçegler alynýar
Howa bilen gatnaşyga girenden soň, gan derrew ýygnanmaga başlar.Gan ýygnamak hadysasy has möhüm derejä ýetenden soň, dogry ölçeg netijelerini alyp bolmaýar.
Şonuň üçin ganyň mukdary ýeterlik derejä ýeten badyna gan çekip başlamaly.Ölçegi gaýtalamaly bolsaňyz, deşilen ýerden gany süpüriň, başyndan başlaň we gaýtadan ölçäň.

4. Ulanyjy tarapyndan ganyň siňdirilmegi hadysasy ýene-de siňdirildi.
gan çekilende.Ganyň glýukoza barlag zolagy gandan aýrylandan soň gan ýene çekilse, bu ýagdaýda dogry ölçeg netijeleri alyp bolmaýar.Şonuň üçin täze gan şekerini barlamak zolagyny çalyşmaly we ölçeg ganyň mukdary ýeterlik derejä ýetenden soň täzeden geçirilmelidir (ganyň siňdirilmegi döwründe ganyň şeker synag zolagyny gandan aýyrmaň).

5. Gany gysanyňyzda aşa güýç, ganyň şekeriniň nädogry ýüze çykarylmagyna sebäp bolup biler
Gaty gyssaňyz, subkutan dokumadaky arassa öýjükli suwuklyk hem gysylar we gan bilen garylar, bu bolsa nädogry ölçeg netijelerine sebäp bolup biler.
Ganyň glýukoza synag zolagy howada uzak wagtlap ýerleşdirilse, ganyň glýukoza synag zolagy howanyň çyglylygyna aralaşar, bu bolsa ölçeg netijelerine täsir eder.


Iş wagty: 16-2022-nji mart